தமிழ் உருட்சிதிரட்சியாக யின் அர்த்தம்

உருட்சிதிரட்சியாக

வினையடை

  • 1

    சதைப்பற்றோடு திடமாக.

    ‘குழந்தை உருட்சிதிரட்சியாக இருக்கிறது’