தமிழ் உரைகாரர் யின் அர்த்தம்

உரைகாரர்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு