தமிழ் உற்ற யின் அர்த்தம்

உற்ற

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மிகவும் வேண்டிய.

    ‘உற்ற நண்பன்’
    ‘தெய்வமே உற்ற துணை’