தமிழ் உறை குத்து யின் அர்த்தம்

உறை குத்து

வினைச்சொல்குத்த, குத்தி