தமிழ் உலகமயமாக்கல் யின் அர்த்தம்

உலகமயமாக்கல்

பெயர்ச்சொல்