தமிழ் உலுப்பு யின் அர்த்தம்

உலுப்பு

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு