தமிழ் உளவறி யின் அர்த்தம்

உளவறி

வினைச்சொல்-அறிய, -அறிந்து

உயர் வழக்கு