தமிழ் உளவறி யின் அர்த்தம்

உளவறி

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு