தமிழ் உளுந்தம் பருப்பு யின் அர்த்தம்

உளுந்தம் பருப்பு

பெயர்ச்சொல்