தமிழ் உழவாரப்பிடி யின் அர்த்தம்

உழவாரப்பிடி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு