தமிழ் உவமி யின் அர்த்தம்

உவமி

வினைச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு ஒப்பிடுதல்.