தமிழ் ஊதுகாமாலை யின் அர்த்தம்

ஊதுகாமாலை

பெயர்ச்சொல்

சித்த வைத்தியம்
  • 1

    சித்த வைத்தியம்
    உடலை வீங்கச் செய்யும் ஒரு வகைக் காமாலை நோய்.