தமிழ் ஊதுகொம்பு யின் அர்த்தம்

ஊதுகொம்பு

பெயர்ச்சொல்