தமிழ் ஊரக யின் அர்த்தம்

ஊரக

பெயரடை

  • 1

    கிராமப்புற.

    ‘ஊரக வேலை வாய்ப்புத் திட்டம்’
    ‘ஊரக வளர்ச்சி’