தமிழ் எடுத்தலளவை யின் அர்த்தம்

எடுத்தலளவை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நிறுத்தலளவை.