தமிழ் எடுத்தெறிந்து பேசு யின் அர்த்தம்

எடுத்தெறிந்து பேசு

வினைச்சொல்பேச, பேசி

  • 1

    (ஒருவரை) பொருட்படுத்தாமல் அல்லது அலட்சியப்படுத்தும் வகையில் பேசுதல்.

    ‘பெரியவர் என்றுகூடப் பார்க்காமல் எடுத்தெறிந்து பேசுகிறாயே?’