தமிழ் எடுப்பான யின் அர்த்தம்

எடுப்பான

பெயரடை

 • 1

  (உடலமைப்பில் அல்லது தோற்றத்தில்) கவர்ச்சியான; நேர்த்தியான.

 • 2

  முன்தள்ளிய.

  ‘பற்கள் எடுப்பாக இருந்தன’

 • 3

  வடிவான.

  ‘எடுப்பான மூக்கு’
  ‘குழந்தைக்கு என்ன எடுப்பான கண்கள்!’