எட்டி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

எட்டி1எட்டி2எட்டி3

எட்டி1

வினையடை

 • 1

  (சற்று) தள்ளி; (சற்று) தூரத்தில்; எட்ட.

  ‘பக்கத்தில் வராதே, எட்டிப் போ!’
  ‘நடக்கும் சண்டையைச் சற்று எட்டி நின்று கவனித்தான்’

எட்டி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

எட்டி1எட்டி2எட்டி3

எட்டி2

வினையடை

 • 1

  (உடலை அல்லது உடலின் ஓர் உறுப்பை) நீட்டி.

  ‘கிணற்றை எட்டிப் பார்த்தபோது தலை சுற்றியது’
  ‘காற்றில் பறந்த கடிதத்தை எட்டிப் பிடித்ததில் கை சுளுக்கிக்கொண்டது’
  ‘பந்தை எட்டி உதைத்தான்’

எட்டி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

எட்டி1எட்டி2எட்டி3

எட்டி3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  மருந்தாகப் பயன்படும் காயைத் தரும் ஒரு வகை மரம்.