தமிழ் எண்சுவடி யின் அர்த்தம்

எண்சுவடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெருக்கல், கூட்டல் முதலியவை அடங்கிய) வாய்பாட்டுப் புத்தகம்.