தமிழ் எத்துணை யின் அர்த்தம்

எத்துணை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு எவ்வளவு.