தமிழ் எரி நட்சத்திரம் யின் அர்த்தம்

எரி நட்சத்திரம்

பெயர்ச்சொல்