தமிழ் எறிகுண்டு யின் அர்த்தம்

எறிகுண்டு

பெயர்ச்சொல்