தமிழ் ஒன்றுகூடு யின் அர்த்தம்

ஒன்றுகூடு

வினைச்சொல்-கூட, -கூடி