தமிழ் ஒன்றுதிரட்டு யின் அர்த்தம்

ஒன்றுதிரட்டு

வினைச்சொல்-திரட்ட, -திரட்டி