தமிழ் ஒயில் கும்மி யின் அர்த்தம்

ஒயில் கும்மி

பெயர்ச்சொல்