தமிழ் ஒருதார மணம் யின் அர்த்தம்

ஒருதார மணம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரே மனைவியோடு வாழும் மண முறை.