தமிழ் ஒலியிழை யின் அர்த்தம்

ஒலியிழை

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு