தமிழ் ஓட்டமெடு யின் அர்த்தம்

ஓட்டமெடு

வினைச்சொல்-எடுக்க, -எடுத்து