தமிழ் ஓட்டமெடு யின் அர்த்தம்

ஓட்டமெடு

வினைச்சொல்