தமிழ் கச்சான் கொட்டை யின் அர்த்தம்

கச்சான் கொட்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நிலக்கடலை.