தமிழ் கட்டிப்பிடி யின் அர்த்தம்

கட்டிப்பிடி

வினைச்சொல்-பிடிக்க, -பிடித்து