தமிழ் கட்டுமட்டு யின் அர்த்தம்

கட்டுமட்டு

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சிக்கனம்.

    ‘கட்டுமட்டான குடும்பம்’
    ‘அவர்கள் கட்டுமட்டாகக் குடும்பத்தை நடத்துகிறார்கள்’
    ‘அவன் கட்டுமட்டானவன்’