தமிழ் கணக்கப்பிள்ளை யின் அர்த்தம்

கணக்கப்பிள்ளை

பெயர்ச்சொல்