தமிழ் கணீர்-என்று யின் அர்த்தம்

கணீர்-என்று

வினையடை

  • 1

    (குரல், ஒலி, மணி ஓசை) உரத்துத் தெளிவாக.

    ‘அவருடைய குரல் கணீரென்று ஒலித்தது’