தமிழ் கர்ப்பூரவாழை யின் அர்த்தம்

கர்ப்பூரவாழை

பெயர்ச்சொல்