தமிழ் கருணைக்கிழங்கு யின் அர்த்தம்

கருணைக்கிழங்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சேனைக் கிழங்கு, காறாக்கருணை, பிடிகருணை போன்றவற்றைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்.