தமிழ் கருணைக் கொடை யின் அர்த்தம்

கருணைக் கொடை

பெயர்ச்சொல்