தமிழ் கருத்தடைச் சாதனம் யின் அர்த்தம்

கருத்தடைச் சாதனம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கருத்தடைக்குப் பயன்படுத்தும் பொருள்.