தமிழ் கருப்பநீர்க்கஞ்சி யின் அர்த்தம்

கருப்பநீர்க்கஞ்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு