தமிழ் கருப்பை யின் அர்த்தம்

கருப்பை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தாயின் வயிற்றில்) கரு முழு வளர்ச்சியடைந்து வெளிவரும்வரை தங்கியிருக்கும் பை போன்ற உறுப்பு.