தமிழ் கருவிமொழி யின் அர்த்தம்

கருவிமொழி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு மொழியைப் பற்றி விவரித்துக் கூறப் பயன்படுத்தும் மொழி.