தமிழ் கல்லாப்பெட்டி யின் அர்த்தம்

கல்லாப்பெட்டி

பெயர்ச்சொல்