தமிழ் கள்ளக்கடத்தல் யின் அர்த்தம்

கள்ளக்கடத்தல்

பெயர்ச்சொல்