களிப்பு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : களிப்பு1களிப்பு2

களிப்பு1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மண், கலவை போன்றவை) குழகுழப்பாகவும் சற்றுக் கனமாகவும் உள்ள தன்மை.

    ‘சுவரில் இந்த இடத்தில் சிமிண்டைக் களிப்பாகப் பூசு’

களிப்பு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : களிப்பு1களிப்பு2

களிப்பு2

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பெருமகிழ்ச்சி.

    ‘அவனுடைய உள்ளக் களிப்பு துள்ளல் நடையில் தெரிந்தது’