தமிழ் காட்சி தா யின் அர்த்தம்

காட்சி தா

வினைச்சொல்தர, தந்து