காண்பி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : காண்பி1காண்பி2

காண்பி1

வினைச்சொல்

காண்பி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : காண்பி1காண்பி2

காண்பி2

துணை வினை