தமிழ் காண்பி யின் அர்த்தம்

காண்பி

வினைச்சொல்காண்பிக்க, காண்பித்து

தமிழ் காண்பி யின் அர்த்தம்

காண்பி

துணை வினைகாண்பிக்க, காண்பித்து