தமிழ் காரியஸ்தன் யின் அர்த்தம்

காரியஸ்தன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பண்ணை, தோட்டம் முதலியவற்றைக் கவனிப்பதற்காக நியமிக்கப் பட்டவர்.