தமிழ் காரையெலும்பு யின் அர்த்தம்

காரையெலும்பு

பெயர்ச்சொல்