தமிழ் காறாக்கருணை யின் அர்த்தம்

காறாக்கருணை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சேனைக்கிழங்கு.

    ‘காறாக்கருணை மூல நோய்க்கு மருந்தாகக் கூறப்படுகிறது’