தமிழ் காறியுமிழ் யின் அர்த்தம்

காறியுமிழ்

வினைச்சொல்-உமிழ, -உமிழ்ந்து

உயர் வழக்கு