தமிழ் காறியுமிழ் யின் அர்த்தம்

காறியுமிழ்

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு