தமிழ் காறுகருணை யின் அர்த்தம்

காறுகருணை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு