தமிழ் காலக்கிரமத்தில் யின் அர்த்தம்

காலக்கிரமத்தில்

வினையடை

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு காலப்போக்கில்.